Samsjuklighet

Effektiv behandling vid samsjuklighet

Det finns starkt forskningsstöd för att A-CRA och CRA är effektiva bland samsjukliga patienter och programmen innehåller också en mängd kärninterventioner som återfinns inom KBT vid behandling av psykisk ohälsa.

Samsjuklighet

Många av de patienter som vi möter inom beroendevård har också minst en annan psykiatrisk diagnos. Rekommendationen för dessa klienter är att de ska få integrerad behandling där man behandlar båda tillstånden samtidigt.

I samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:5 ) som publicerades 2023 skriver man att samsjukligheten bland de svårast sjuka beroendepatienterna är mycket hög. Två tredjedelar av de som tvångsvårdas enligt LVM har fått frivillig psykiatrisk vård men trots detta erbjuds de inte evidensbaserad behandling under sin tvångsvård. Av de metoder som används har få (eller inga) evidens för patienter med samsjuklighet.

Både A-CRA och CRA har visat sig fungera väl i behandlingen av patienter med samsjuklighet och rekommenderas därför av Socialstyrelsen. I vissa studier av A-CRA har patienter med beroende och samsjuklighet uppnått bättre behandlingsresultat jämfört med en kontrollgrupp av patienter med endast en beroendediagnos. De uppvisar också samma följsamhet och rapporterar att de är lika nöjda med programmet som kontrollgruppen. Ett exempel på ett sådan studie är Godley et al., Journal of Substance Abuse Treatment 46 (2014) 463-471.

Varför fungerar programmen för samsjukliga patienter?

Det främsta skälet till att A-CRA och CRA fungerar mycket bra på samsjukliga patienter är att programmets innehåll till stora delar innehåller kärninterventioner inom KBT som används vid behandling av ångest, depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykiatrisk samsjuklighet. Exempel på sådana är beteendeaktivering, beteendeexperiment. social färdighetsträning och funktionsanalyser.

Speciellt effektiva (A)CRA procedurer vid samsjuklighet är:

  • Öka nyktra och drogfria aktiviteter
  • Tillfredsskalan och mål med samtalen
  • Kommunikationsfärdigheter
  • Problemlösningsmodellen
  • Familjesamtalen
  • Hantera din ilska

 

Klienter som genomgår (A)CRA får med andra ord en integrerad behandling som behandlar både beroendesjukdomen och de psykiatriska problemen på en och samma gång.