FAQ

Q: Vad är A-CRA ?

A: A-CRA är ett evidensbaserat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna med missbruksproblem som också engagerar vårdnadshavaren. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna mellan 13-24 år med missbruksproblem och med eller utan samsjukilighet. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. A-CRA bygger på KBT och motiverande samtal.

 

Q: Vad är A-CRA behandling?

A: A-CRA behandling är missbruksvård för ungdomar som genomförs i enlighet med A-CRA programmet. Oftast sker denna behandling i öppenvård men man kan också använda programmet på behandlingshem. Vissa kommuner erbjuder A-CRA behandling för ungdomar med alkohol- och drogproblem. Men det finns också privata vårdgivare som erbjuder denna behandlingsform.

ACRA Sverige FAQ

Q: Vad är CRA ?

A: Community Reinforcement Approach är ett evidensbaserat behandlingsprogram som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet skapades av en amerikansk forskargrupp på 1970-talet och har använts i Sverige sedan 1990-talet. Programmet är manualbaserat.

Q: Vad är ACC?

A: ACC är ett evidensbaserat intensivt eftervårdsprogram som utformats av samma forskare som skapat A-CRA. ACC rekommenderas också i Socialstyrelsen riktlinjer. ACC kan också användas för klienter som behöver en mer intensiv öppenvårdsinsats där man genomför sessioner flera gånger i veckan i klientens hem. ACC kan beskrivas som en kombination av A-CRA och case management.  ACC-manualen finns nu översatt till svenska och du kan beställa den under fliken material.

Q: Vad är CRAFT?

A: CRAFT är det tredje programmet som skapats av samma forskargrupp. CRAFT riktar sig till anhöriga och har som målsättning att den anhörige ska öka sitt psykiska välmående samtidigt som man lär sig hur man kan motivera sin närstående till behandling. CRAFT är också evidensbaserat och rekommenderas också i Socialstyrelsens riktlinjer. Om du vill utbilda dig i metoden rekommenderar jag Carina Bång som är expert på anhörigfrågan och som introducerade programmet i Sverige. Hon är den enda som är certifierad handledare i metoden. Du kan läsa mer om CRAFT och anmäla dig till kurser här.

Q: Vad är skillnaden mellan A-CRA och CRA?

A: A-CRA utvecklades ur CRA i slutet av 1990-talet. Båda programmen är manualbaserade och bygger på ett antal procedurer. Antalet sådana är dock flera i A-CRA och programmet längre eftersom vi också involverar vårdnadshavaren i behandlingsprogrammet. Vårdnadshavaren får två separata träffar med behandlaren och sedan träffas ungdomen och vårdnadshavare vid två gemensamma träffar. I ACRA Sveriges grundkurser får du utbildning i både A-CRA och CRA samtidigt och du får lära dig de två A-CRA specifika procedurerna som krävs för att bli certifierad i A-CRA.

Q: Vilken manual ska jag välja?

Både A-CRA och CRA är manualbaserade program. Det betyder att det finns starkt forskningsstöd för att metoden fungerar om den används i enlighet med manualen. Under många år fanns det inga officiella svenska manualer så vi behandlare fick ta fram våra egna material. Men sedan 2018 finns det första första gången en officiell och evidensbaserad manual för A-CRA och CRA. Den är översatt och bearbetad av Izilearningbydoing och beskriver alla procedurerna i programmet och hur de ska genomföras. Eftersom alla CRA-procedurerna ingår i ungdomsprogrammet så bör man använda den här manualen även om man mest träffar vuxna. Den här manualen är också den första officiella manualen på svenska sedan programmen introducerades i Sverige och den innehåller en mängd nyheter och uppdateringar. Du kan beställa den nya manualen här.

Q: Vilken utbildningsarrangör ska jag välja?

A: Det finns flera olika organisationer som erbjuder utbildning i A-CRA och CRA i Sverige. Viktigt att tänka på när du väljer utbildningsarrangör är att kontrollera att utbildaren är certifierad terapeut i något av programmen och att man använder den officiella manualen som getts ut av Chestnut Health Systems. A-CRA och CRA är manualbaserade program med god evidens och det är därför viktigt att få utbildning i det korrekta användningssättet.

Du kan också läsa på Socialstyrelsens hemsida om deras rekommendationer för utbildning i metoderna.

Q: Hur anmäler man sig till A-CRA utbildning hos ACRA Sverige?

A: Via detta formulär som finns på sidan kurser.

Q: Vad är målsättningen med A-CRA och CRA?

A: Målsättningen med A-CRA och CRA är att skapa en god allians, att klienten ska uppnå stabil nykterhet, att utöka den drogfria beteenderepertoaren och att relationerna och kommunikationen inom familjen och vänskapskretsen ska förbättras.

Q: Kan A-CRA och CRA användas på behandlingshem?

A: A-CRA kan användas både på behandlingshem och inom öppenvård. På behandlingshem används programmet i kombination med andra (A)CRA förenliga metoder och program. Eftersom programmen bygger klassisk inlärningspsykologi så är KBT-baserade insatser de mest passande.

Q: Vad är åldersgränsen för A-CRA?

A: A-CRA rekommenderas för ungdomar och unga vuxna. Det finns studier som visar positiv effekt på klienter mellan 13-24 år. Eftersom det bygger på att förstärka ungdomarnas egna positiva livsval får behandlaren göra en bedömning i varje enskilt fall om programmet är lämpligt. När man jobbar med unga vuxna kan man involvera partnern i behandlingen istället för, eller tillsammans med vårdnadshavaren.

Q: Kan (A)CRA användas när det finns samsjuklighet och NPF?

A: Det finns stark evidens för att använda (A)CRA för klienter med samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genomförda studier visar att klienter med samsjuklighet är lika nöjda och slutför programmet i samma utsträckning som kontrollgruppen. I vissa studier uppvisar klienterna med samsjuklighet bättre behandlingsresultat jämfört med kontrollgruppen. En av huvudförklaringarna till detta är att vi jobbar så mycket med social färdighetsträning i (A)CRA vilket kan vara speciellt avgörande för denna målgrupp.

Q: Hur blir man certifierad i A-CRA och CRA?

A: För att bli certifierad i A-CRA och CRA krävs en kodningsprocess där en en speciellt utbildad kodare lyssnar på inspelade samtal och bedömer kvalitén i samtalen. ACRA Sverige erbjuder både certifiering och kodning i A-CRA och CRA samt metodhandledning för grupper och enskilda.

Q: Är A-CRA, ACC och CRA evidensbaserade`

A: Ja. Det finns starkt forskningsstöd för alla tre metoderna och de finns därför med i Socialstyrelsen riktlinjerna för missbruksvård. Du kan läsa mer om detta på Socialstyrelsens metodguide. Där hittar du också länken till riktlinjerna där man kan hittat en mängd forskningsreferenser. Det som saknas är svensk forskning men det pågår just nu ett par mindre studier som fokuserar på A-CRA.

Du kan också läsa mer om forskning på de tre programmen på Chestnuts hemsida. Chestnut är den organisation som skapat den nya manualen och där pågår ständigt forskningsprojekt och studier framförallt på A-CRA.


Foto: Mike Wilsone